ติดต่อ D.S.V. INSPECTION (อบรมตามกฏหมายใหม่ 4P)
45/27 หมู่ 2 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 | Tel 038 026 455 , 089 2016783 | Tel 081 8503017 | fax 038 026 454
email: dsv_inspection2@hotmail.com , dsv_inspection1@yahoo.co.th
ทะเบียนอนุญาติเลขที่ 0215550003684สถาบันฝึกอบรม การขับรถฟอร์คลิฟท์ ในระยอง , อบรม ผู้บังคับปั้นจั่นล้อยาง , ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น, ผู้ยึดเกาะวัสดุและให้สัญญาณมือ ระยอง ชลบุรี
( NEW ) หลักสูตรการอบรมหลักการขับรถฟอล์คลิฟท์ให้ถูกต้องและปลอดภัย
(มีห้องอบรมเอง ที่ บริษัท ดี.เอส.วี. )


ทางบริษัท ฯ ได้เตรียมการในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานขับรถฟอล์คลิฟท์” โดยจะจัดอบรมทันทีเมื่อ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศหลักเกณฑ์การฝึกอบรม ฯ ออกมา

สำหรับหลักสูตร พนักงานขับรถฟอล์คลิฟท์ ทางบริษัท ฯ ได้เตรียมการรองรับการจัดอบรมตามกฎกระทรวง กำหนด มาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้เมื่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดหลักเกณฑ์ การอบรม ฯ ออกมา ทางบริษัท ฯ สามารถจัดอบรมหลักสูตร พนักงานขับรถฟอล์คลิฟท์ได้ทันที

รถฟอล์คลิฟท์ ถือว่าเป็นเครื่องจักรพื้นฐานที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และในงานก่อสร้างทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและประสิทธิภาพของรถฟอล์คลิฟท์ รวมทั้งความปลอดภัยในการทำงานจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งขององค์กร การอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมากด้วยประสบการณ์ จึงสามารถแก้ปัญหาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานทั้งกระบวนการทำงาน และศักยภาพของผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัท ดี.เอส.วี. อินสเปคชั่น จำกัด ได้ตระหนักในเรื่องนี้ ซึ่งได้เตรียมหลักสูตรพนักงานขับรถฟอล์คลิฟท์ ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งจะดำเนินการทันที เมื่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศหลักเกณฑ์ในการอบรมออกมาบริษัท ดี.เอส.วี.อินสเปคชั่น จำกัด
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น, ผู้ยึดเกาะวัสดุและให้สัญญาณมือ” และ “หลักสูตรการอบรมหลักการขับรถฟอล์คลิฟท์ให้ถูกต้องและปลอดภัย”
[แถบสีเขียว]หมายเหตุ รายละเอียดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียด วันอบรมก่อน วันอบรม 3 วัน
ติดต่อสอบถามโทร 038-026455,086-8490044 หรือ 089-2016783 คุณอ้อยหลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่นล้อยาง , ผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น, ผู้ยึดเกาะวัสดุและให้สัญญาณมือ ระยอง ชลบุรี
การอบรมนี้ เพิ่มการตรวจเพือออกเอกสาร ต่อจาก คป1 และ คป2 เป็น เพื่อรองรับการออกเอกสาร ปจ 1 และ ปจ 2

หลักการและเหตุผล
ในการใช้งานปั้นจั่น ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับปั้นจั่น ควรมีความรู้ความชำนาญในการใช้งานปั้นจั่น นั้นๆ ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนมีการควบคุมการปฏิบัติงาน การตรวจสอบสภาพการทำงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่น จนแน่ใจว่ามีความปลอดภยั สูงสุดที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงกำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็ นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะ หรือ ผู้ควบคุมการใช้ ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าทดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนเกี่ยวกับปั้นจั่นทั้งนี้ การฝึกอบรม จะต้องเป็นไปตามประกาศกรมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับ ปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ สำหรับสถานประกอบการที่ มีการใช้งานปั้นจั่น ที่มีขนาดพิกัดการยกอย่างปลอดภัย ตั้งแต่ 1 ตัน ขึ้น ไป

หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรสำหรับปั้นจั่น “ผู้บังคับปั้นจั่น , ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น , ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ” หลักสูตรปั้นจั่น ชนิดเหนือศีรษะ (OVERHEAD CRANE) หลักสูตร “ หลักการขับรถฟอล์คลิฟท์ให้ถูกต้องและปลอดภัย”

ระยะเวลาการฝึกอบรม
ระยะเวลา 2 วัน (ไม่น้อยกว่่า 18 ชั่วโมง) (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหลักสูตร)

ผู้เข้ารับการอบรม
“ ผู้บังคับปั้นจั่น ” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีหน้าที่บังคับการทำงานของปั้นจั่น ให้ทำงานตามความต้องการ
“ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ” หมายความว่า ผู้ที่มีหน้าที่ใช้สัญญาณมือหรือสัญญาณสือสารชนิดอื่น กับผู้บังคับปั้นจั่น
“ ผู้ยึดเกาะ ” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่ผูก มัด หรือเกี่ยววัสดุที่ให้ปั้นจั่น ยก
“ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ” หมายความว่า ผู้ทำหน้าที่อำนวยการใช้ หรือสั่งการ ให้ผู้บังคับปั้นจั่น ปฏิบัติตามตลอดจนพิจารณาพิกัด น้ำหนักที่จะทำการยก
** และอื่นๆ **